“Sofie Makes Memories” verbindt er zich toe alle vertrouwelijke informatie waarvan zij naar aanleiding van een overeenkomst voor een fotografieopdracht kennis heeft genomen, geheim te houden en deze informatie op geen enkel ogenblik, noch gedurende de looptijd van de overeenkomst, noch na de beëindiging ervan, welke ook de reden mag zijn voor de beëindiging, rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, ongeacht de omstandigheid en voor welk doel of reden dan ook, te gebruiken of te laten gebruiken, bekend te maken, over te dragen of te onthullen.

In het kader van de fotografieopdracht zoals geformuleerd in de overeenkomst wordt als vertrouwelijk beschouwd: alle documenten (in de ruimste zin van het woord), foto’s, persoonsgegevens, aanverwante informatie verkregen tijdens de uitvoering van de opdracht, financiële gegevens en andere aan de opdracht gerelateerde informatie. Het vertrouwelijke karakter van deze vervalt enkel indien het uitdrukkelijk gaat over publieke informatie of in de context van een publieke opdracht.

“Sofie Makes Memories” behoudt zich het recht voor om foto’s met een openbaar of publiek karakter (bij voorbeeld foto’s gemaakt in de openbare ruimte, tijdens ceremonies of feesten) of foto’s die de opdrachtgever op welke manier dan ook publiek deelt te gebruiken op media die door “Sofie Makes Memories” worden beheerd tenzij de opdrachtgever dit expliciet weigert. Zij zal verder op geen enkele wijze foto’s noch andere vertrouwelijke informatie verwerken op media die niet door “Sofie Makes Memories” worden beheerd en waarvoor de opdrachtgever geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt vanaf het moment van de ingang van de overeenkomst en blijft doorlopen na de beëindiging van de overeenkomst. Bij het niet-naleven van deze vertrouwelijkheidsplicht is de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Deze vertrouwelijkheidsverklaring is opgesteld in overeenstemming met Beheer en beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers (GDPR of AVG) | Vlaanderen.be

Voor eventuele vragen inzake deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot:
Sofie Makes Memories
sofienouwenphotography@gmail.com
+32493181464

Wijziging privacyverklaring 
Sofie Makes Memories kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15/01/2023

Privacyverklaring