Sofie Nouwen Photography is gevestigd in Windmolenstraat 83, 3500 Hasselt. De klant kan fotosessies, fotoalbums en cadeaubonnen bestellen onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Tarieven van honoraria en kosten
1.2. De offertes opgemaakt door de fotograaf zijn geldig gedurende 30 dagen geldig te rekenen vanaf de dag dat de offerte is verzonden. De offerte verplicht de fotograaf niet tot levering of uitvoering van een deel van prestatie tegen een proportionele prijs.
1.1. De tarieven die worden gepubliceerd op de website, kunnen altijd wijzigen. Indien de klant een bestelling plaatst buiten de offertetermijn, geldt het tarief van het moment waarop de klant het eerste voorschot betaalt.
1.3. Vervoerskosten worden gerekend a rato van 0.35 euro per kilometer. De vervoerskosten worden gerekend heen en weer vanaf de Windmolenstraat 83 te Hasselt.

Artikel 2. Definitieve bestelling, voorschot en betaling van het saldo
2.1. De bestelling van de klant is pas definitief na het betalen van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 50 euro.
2.2. De factuur voor het saldo van de prijs is betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum.
2.3. Bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning een intrest op van 1 % per maand op het nog uitstaande bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van factuurbedrag met een minimum van 75 euro tenzij grotere schade wordt bewezen. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met de hierboven vermelde schadevergoeding.

Artikel 3. Kwaliteit van het werk
3.1. De fotograaf besteedt veel aandacht aan de bewerking van de beelden in zijn eigen stijl. Daarom worden geen onbewerkte originele beelden (RAW) geleverd.
3.2. De fotograaf heeft het recht alles wat in een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
3.3. Wijzingen in de opdracht door de klant om welke reden ook tijdens de uitvoering van de opdracht, zijn voor rekening van de klant en worden pas uitgevoerd nadat de aparte offerte van de meerkosten voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is bezorgd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

Artikel 4. Levering van de foto’s
4.1. 14 dagen na de fotoshoot - of op een later moment bepaald door de fotograaf - worden de foto’s in een online galerij geplaatst waarin de klant de foto’s in klein format kan bekijken en uitzoeken. Deze foto’s zijn voorzien van een watermerk en uitsluitend bestemd om een selectie te maken van de definitieve exemplaren. De klant mag deze foto’s niet op een andere wijze gebruiken, zelf bewerken noch publiceren.
4.2. Nadat de klant zijn keuze heeft gemaakt, wordt de factuur voor het saldo opgemaakt. Na betaling van deze factuur, levert de fotograaf de definitieve beelden zonder watermerk op hoge resolutie.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de klant de fotoshoot annuleert / afzegt binnen de vier weken vóór de afgesproken datum, heeft de fotograaf recht op 30 % van de prijs overeengekomen voor de volledige opdracht.
5.2. Bij slecht weer, storm, onweer of regen wordt de fotoshoot die in de buitenlucht plaatsvindt, uitgesteld in overleg met de fotograaf.
4.3. Indien de fotoshoot niet kan plaatsvinden wegens ziekte van de klant, wordt dit ten laatste 5 uur vóór het afgesproken tijdstip gemeld. Er wordt in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Indien de klant geen nieuwe datum wil vastleggen, geldt dezelfde regeling als voor de annulering door de klant.
4.4. Indien de fotoshoot niet kan plaatsvinden wegens ziekte van de fotograaf, zoeken de fotograaf en de klant in onderling overleg naar een oplossing. In de mate van het mogelijke en met het akkoord van de klant probeert de fotograaf in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden en de klant geen nieuwe datum wil afspreken of kan afspraken (huwelijksreportage), kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf zal in dit geval het ontvangen voorschot terugbetalen maar is geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de klant.
4.5. Indien de klant meer dan een half uur te laat komt wordt een vergoeding à rato van 75 euro per uur aangerekend.

Artikel 6. Cadeaubonnen
6.1.De klant kan cadeaubonnen aankopen voor elk gewenst bedrag.
6.2.Een cadeaubon is 1 jaar geldig.
6.3.De waarde van de bon wordt uitgedrukt in euro’s weergegeven op de bon.
6.4.De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestelling. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor geld of geretourneerd. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur.
6.5.De cadeaubon wordt meteen gebruikt voor de volledige waarde. De klant ontvangt geen geld of tegoedbon indien de factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Artikel 7. Klachten
7.1. Indien de klant niet tevreden is over het werk, brengt hij de fotograaf hiervan op de hoogte via het mailadres: sofienouwenphotography@gmail.com
7.2. Formele klachten over de geleverde prestaties, bestellingen en/of factuur worden door de klant binnen de 10 dagen na levering van de foto’s, uitvoering van de prestatie of factuurdatum per aangetekende brief gemeld aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is ongeldig.
7.3. De fysieke producten zoals fotoalbums, worden op maat gemaakt. Zij kunnen niet worden geruild noch geretourneerd.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De prestaties van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
8.2.De fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële veroorzaakt door vallen, uitglijden of opgelopen op een andere manier tijdens de fotoshoot.
8.3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.
8.4.De fotograaf voert de door de klant schriftelijke aangeduide correcties uit maar is niet aansprakelijke voor niet aangeduide spellings-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kan de klant geen correcties meer vragen.
8.5. Mondelinge opgegeven wijzigingen voert de fotograaf uit op risico van de klant.
8.6.. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht, bijvoorbeeld door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kamertemperatuur.
8.7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven- x-stralen-controle, schade toegebracht tijdens de verzending van het beeldmateriaal en dergelijke. Deze opsomming is niet limitatief. In elk geval is het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd.
8.9. Indien de fotograaf toch enige aansprakelijkheid dient te dragen, kan de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zijn dan het honorarium voor de overeengekomen prestatie.
8.10. De fotograaf kan ten allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.

Artikel 9. Auteursrecht van de fotograaf
9.1. De fotograaf heeft auteursrecht over het beeldmateriaal dat hij heeft gemaakt en blijft eigenaar van dit auteursrechtelijk beschermd werk.
9.2. De klant mag de foto’s niet inzenden voor wedstrijden, laten publiceren door derden, doorgeven aan commerciële (online) bedrijven noch op een andere manier (laten) gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van de fotograaf.
9.4. Indien de klant met toestemming van de fotograaf de foto gebruikt of publiceert op het internet of social media, vermeldt hij de naam van de fotograaf voorafgegaan door het symbool ©.
9.5. Elk gebruik van de foto’s door de klant buiten zijn huishoudelijke privésfeer, is een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant van rechtswege verplicht een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met de geldende SOFAM-tarieven te vermeerderen met de moratoire intresten vanaf de dag van het onrechtmatige gebruik.

Artikel 10. Verder gebruik van het beeldmateriaal door de fotograaf
10.1. De fotograaf mag de foto’s verder gebruiken voor zakelijke en / of commerciële doeleinden zoals publiceren op de website, blog of andere (social) media.
10.2. De klant verwittigt de fotograaf onmiddellijk bij de bestelling wanneer hij niet akkoord gaat met deze vormen van gebruik.
10.3. Voordat de fotograaf de beelden doorstuurt naar een ander bedrijf, vraagt hij hiervoor de toestemming van de klant.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1. Het Belgische recht is toepasselijk op deze algemene voorwaarden.
11.2. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd voor de geschillen over deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden